Brandutbildning

Brandkunskap Grund

I den här utbildningen lär vi deltagarna bra beredskap när en brand är ett faktum, men den är också en del i det förebyggande systematiska brandskyddsarbetet - SBA! Kursen vänder sig till alla på företaget, föreningen och som privatperson! Alla behöver Brandkunskap för att kunna agera, skapa och känna trygghet i den miljö vi vistas i dagligen.

Målsättning

Grundläggande teoretiska kunskaper – Brandens uppkomst och spridning
Rädda – Varna – Larma – Släcka/Bekämpa
Utrymma/Återsamla – Hur? Vart? Vem gör vad?
Släckmedel – Olika typer - Deras funktioner och arbetsområden
Att förebygga brand
Omhändertagande av brännskador
Praktiska övningar - Olika typer av handbrandsläckare och släckmedel, Brandfilt
Varje deltagare skall ges en grundläggande kunskap vid brand och/eller utrymning

Förkunskaper

Nej - Inga förkunskaper krävs!

 Kurstid

2,5 tim ca, beroende på antal deltagare

Deltagare

Max 14 deltagare/kurs

Lokaler

Förläggning av utbildningen sker på plats hos kund efter överenskommelse
Kunden ansvarar för att lokalen är rätt anpassad
Kunden står för lokalkostnader.

Instruktörer

Utbildade brandmän med erfarenhet från svensk Räddningstjänst

Utbildningsmaterial

Ingår i den offererade kurskostnaden! Kursernas praktiska moment genomförs med gasoleldade vattenkar och miljögodkända tändvätskor, allt för att skona miljön på bästa sätt! Inga miljöfarliga vätskor läcker ut som kan skada den yttre miljön!

Kurskostnad och reseersättning

Offereras!